തിങ്കളാഴ്‌ച, ഒക്‌ടോബർ 08, 2012

100 years from now...

ചിന്നൂന്റെ പഴയ school work തരം തിരിച്ചു വെയ്ക്കവേ ആണ് കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം അവന്‍ എഴുതിയ ഈ  journal entry വീണ്ടും എന്റെ കണ്ണില്പെട്ടത്.

100 years from now...

It will be 2111. I will turn 108. I will be the wisest man in Olathe, KS. I might still look like I am 52. I might be able to run 11 mph. My hair will be black and gray when I am 108 years old. I would be at my best whenever I play with my grand children.

:) :)

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: