ചൊവ്വാഴ്ച, ഒക്‌ടോബർ 09, 2012

Knock knock!

ദേവു: "knock..knock"
അമ്മ: "Who's there?"
ദേവു: "chinnu and devu"
അമ്മ: "chinnu devu who??"
ദേവു (അമ്മയുടെ വയറില്‍ തട്ടിയിട്ട്):"hello?? chinnu devu.. from your tummy.. don't you remember?? How can you forget???!!"

അമ്മയ്ക്ക് ചിരി പൊട്ടിപ്പോയി! :)

 

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: